>>Leerlingenzorg

Leerlingenzorg

Onderwijsbehoefte van het kind centraal

De Regenboog gaat uit van de onderwijsbehoefte van de kinderen zodat er wordt uitgegaan van onderwijskansen voor ieder kind. Een goed positief pedagogisch klimaat staat daarbij voorop. Denken en praten in termen van onderwijsbehoeften levert hieraan een bijdrage. Het moedigt de leerkrachten aan anders naar leerlingen te kijken. Ingaan op deze onderwijsbehoeften betekent een gedifferentieerd en flexibel werken in de groepen. De specifieke onderwijsbehoefte richt zich dus op zowel specifieke leerdoelen als op gedrags-  en werkhoudingproblemen. Het geeft aanknopingspunten voor (vervolg) aanbod, het leerkrachtgedrag en de inrichting van de onderwijsleeromgeving.

Het Zorgbeleid: kerndoelen

  • Omgaan met verschillen door rekening te houden met de onderwijsbehoefte van het kind. (Human Dynamics en handelings gericht werken door Truus van Putten) Zie beleidsplannen 2015-2019.
  • Het treffen van voorzieningen voor de opvang van leerlingen die moeilijkheden ondervinden in het leer en ontwikkelproces door het onderling op elkaar afstemmen van leerlingvolgsysteem, leerlingenbespreking en handelingsplan
  • De pedagogisch/ didactische hulp sluit zoveel mogelijk aan bij de in de groepen gehanteerde methodieken.
  • Echter als de grens van de hulpverleningsmogelijkheden door de leerkracht i.s.m. de interne begeleider en zorgcoördinator (I.B.) is bereikt voor een bepaalde leerling dan kan de conclusie worden getrokken dat deze leerling voor verder onderzoek in aanmerking komt. Wanneer er  dan door de IJsselgroep, Stichting Gewoon Anders, Fornhese of andere externe instanties een pedagogisch/ didactisch of een psychologisch onderzoek gedaan moet worden, tekenen de ouders  hiervoor vooraf.
  • Het uiteindelijke schooladvies is bindend, d.w.z. deze leerling kan of met een apart programma op school verder werken of bij hoge uitzondering doubleren of verwezen worden naar het speciaal- of speciaal basis onderwijs. Ook is het mogelijk dat het kind een rugzakje toegewezen krijgt en door bijv. Jade (extern bureau) ambulant op school wordt begeleid.
  • Leerlingen met een verlaagd IQ of een stoornis welke is geïndiceerd door het CVI worden eindgroep 7 aangemeld voor een LWOO onderzoek. LWOO staat voor  leerweg ondersteunend onderwijs. Alleen geïndiceerde leerlingen hebben recht  op hulp onder de reguliere schooltijden. Zie schoolgids!
  • De uitslag van dit onderzoek is bindend. Leerlingen met een LWOO indicatie krijgen op het voortgezet onderwijs extra ondersteuning ten aanzien van het leren of hulp bij de regulering van het gedrag.

Interne Zorgstructuur

Op onze school onderscheiden we het methodeafhankelijke en methodeonafhankelijke leerlingvolgsyteem. Het methodeafhankelijke leerlingvolgsysteem bestaat uit toetsen, die in onze methodieken m.b.t. de diverse vak- en vormingsgebieden staan. Met behulp van deze toetsen kunnen we leerproblemen signaleren.
Werkhouding en gedragsproblemen signaleren we door observaties door de leerkracht zelf, door de IB-er of door een externe instantie.
De resultaten van toetsen en observaties worden geregistreerd, waarna uitvallers met de interne begeleider worden besproken.
De intern begeleider begeleidt de leerkrachten bij het analyseren en diagnosticeren van de leer-en / of gedragsproblemen. Vervolgens stelt de leerkracht al dan niet met hulp van de intern begeleider een groepsplan op, die in de groep door de leerkracht(en) uitgevoerd zal worden. Zie zorgschema!
Naast dit methodeafhankelijk leerlingvolgsysteem hanteren we 2 maal per jaar ook een methodeonafhankelijk leerlingvolgsysteem n.l. het Cito leerlingvolgsysteem. In groep 6 en 7 worden daarnaast de entreetoetsen afgenomen en in groep 8 volgt de CITO eindtoets.
Met dit leerlingvolgsysteem analyseren we de leeropbrengsten van de groepen afzonderlijk en van de hele school. We stellen met elkaar hoge, haalbere doelen. Aan de conclusies worden verbeterplannen verbonden.
Voor een individueel kind die een V of een IV scoort wordt een handelingsplan ingezet. Voor tegenvallende groepsresultaten resulteert het in een groepsplan. Voor tegenvallende schoolresultaten op een bepaald vakgebied wordt na een grondige analyse een schoolverbeterplan ingezet.

Een voordeel van het Cito leerlingvolgsysteem is, dat we de resultaten kunnen afzetten tegen een landelijke vergelijkingsgroep. Hierdoor krijgen we meer inzicht in de vorderingen van onze leerlingen en kunnen we deze vorderingen ook grafisch in beeld brengen op een zgn. leerlingrapport.

Kijkt u voor meer informatie in het IKC plan , deze vindt u bij downloads voor ouders!